Trondheim Landscape

Organisers, Supporters & Committee


Organising Committee

Chair: Qianbing ZHANG Monash Univ., Australia
Members: Chris BRAITHWAITE Univ. of Cambridge, UK
Ha BUI Monash Univ., Australia
Feng DAI Sichuan Univ., China
Sevda DEHKHODA CSIRO, Australia
Lifeng FAN Beijing Univ. of Technology, China
Daisuke FUKUDA Hokkaido Univ., Japan
Fengqiang GONG Central South Univ., China
Lei HE Southeast Univ., China
Diyuan LI Central South Univ., China
Hongyuan LIU Univ. of Tasmania, Australia
Hossein MASOUMI Monash Univ., Australia
Xuhai TANG Wuhan Univ., China
Bisheng WU Tsinghua Univ., China
Stuart WALSH Monash Univ., Australia
Wei WU Nanyang Technological Univ., Singapore
Zhijun WU Wuhan Univ., China
Gaofeng ZHAO Tianjin Univ., China
Xiaobao ZHAO Nanjing Univ., China
Zilong ZHOU Central South Univ., China
Jianbo ZHU Tianjin Univ., China
Secretaries: Wanrui HU Monash Univ., Australia
Huachuan WANG Monash Univ., Australia

Organisers

Co-organisers

(Co-organisers will be announced later)

Supporters

(Supporters will be announced later)