Organizing Committee

 

Chair:      

Yingxin ZHOU

Singapore

     
Co-chair:      

Xiaozhao LI 

China

     
Members :      

Feng DAI

China

Lifeng FAN

China

Fengqiang GONG

China

Haibo LI

China

Jianchun LI

China

Yaqun LIU

China

Xing LI

China

Shengwen QI

China

Wei WU

Singapore

Liyuan YU

China

Qianbing ZHANG

Australia

 

 

More members will be added soon...